banner produse alimentare_banner_site.jpg

A N U N Ţ U R I  D E  U L T I M Ă  O R Ă 


CENTRE COLECTARE LÂNĂ - JUDEŢUL SIBIU - ANUL 2018


Nr. crt

Denumire firma

Adresa

Administrator

Telefon

1

SC. Woll Sib

Poiana Sibiului

Gheorghe Nicolae

0745 645 091

2

SC.Eurobusines 83 SRL

Săcel

Bănescu-Șufană Gheorghe

0744 519 224

3

SC. Tolga

Sibiu/str. Europa Unită

Erdogan Ergun Akavci

0269 57 91 60

0744 476 986

4

Romtap.prod.com

Cisnădie/str. Șelimbăr

0269 56 22 97

5

EURO GAYE IMPEX

Apoldu de Sus

ŞERBETCI YUSUF

0746 341 309

6

EURO AKEL

Apoldu de Sus

ŞERBETCI YUSUF

0746 341 309

7

SC. Atos Com SRL

Apoldu de sus

Şufană Ilie

0745 200 566Bazna Mangalita

Alege Oaia 2017 Ziua Nationala a Produselor Agroalimentare Romanesti

Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti, va fi sărbătorită pe 10 octombrie prin mai multe evenimente prin care se urmăreşte îmbunătăţirea statutului producătorilor români în lanţul alimentar scurt şi câştigarea încrederii consumatorilor.

În Sibiu, acţiunile dedicate Zilei naţionale a produselor agroalimentare româneşti se vor desfăşura în Piaţa volantă Transilvania, 10 octombrie 2017, orele 11 – 18.

Potrivit Legii nr. 168/2017, prin produs agroalimentar românesc se înţelege produsul obţinut pe teritoriul naţional din materii prime de bază provenite în proporţie de 100% din fermele din România şi care are inscripţionat pe etichetă drapelul ţării noastre.

 

26.07.2017

I N F O R M A R E

privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii" conform Hotărâre nr. 500/13.07.2017

HOTĂRÂRE nr. 500 din 13 iulie 2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii"

 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

ANEXA nr. 1 - MODEL CERERE

ANEXA nr. 2 - MODEL DECLARAŢIE

 

 

04 aprilie 2017

ANUNŢ INFORMATIV - ÎNREGISTRARE OPERATORI ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Având în vedere prevederiile art.2 alin .(1) din Ordinul nr.1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatoriilor în agricultura ecologică, cu modificariile şi completăriile ulterioare, conform căruia :

,,În fiecare an , până la data de 16 mai (inclusiv) , operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , prin entităţile mandatate (...) ”  ,

de aceea avem rugămintea de a vă prezenta la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu, str. Someşului, nr. 49, Sibiu, pentru a depune Fişa de înregistrare în agricultura ecologică până la data de 16 mai (inclusiv) 2017.09 februarie 2017 

Autorizaţii temporare - tratament sămânţă (porumb şi floarea soarelui)

Autorizaţii temporare conform art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009

În conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, la solicitarea Asociaţiilor de Producători Agricoli şi a Asociaţiei Producătorilor de Seminţe, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de maxim 120 zile a următoarelor produse CRUISER 350 FS (350 g/l tiametoxam), NUPRID AL 600 FS (600 g/l imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l clotianidin) şi SEEDOPRID 600 FS (600 g/l imidacloprid), pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecus dilaticollis şi Agriotes spp.), la culturile de porumb şi foarea soarelui însămânţate în primăvara anului 2017, furnizând informaţii detaliate privind situaţia de urgenţă.

În baza notificării s-a eliberat o autorizaţie temporară de 105 zile pentru fiecare din produsele menţionate anterior care expiră la data de 16.05.2017.

Comercializarea şi utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor .

Ambalarea şi etichetarea produselor de protecţie a plantelor utilizate pentru tratarea seminţelor de porumb şi floarea soarelui se va face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 547/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce proveşte cerinţele de etichetare pentru produsele de protecţie a plantelor şi Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecţie a plantelor, se vor aplica cu stricteţe următoarele măsuri:

 1. Sămânţa de porumb şi floarea soarelui tratată cu unul din produsele menţionate anterior se va utiliza numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis şi Agriotes spp.;
 2. Compania va comercializa produsul numai operatorilor economici care deţin instalaţii profesionale autorizate pentru tratarea seminţelor şi dispun de personal calificat;
 3. Staţiile/maşinile  de tratare a seminţelor trebuie să fie dotate cu dispozitive de înmagazinare a prafului care rezultă în urma acoperirii seminţelor cu produsele de protecţie a plantelor;
 4. Companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de produs comercializat, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Naţională Fitosanitară, în fiecare zi de luni până la ora 14, în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânţă tratată după expirarea perioadei de 105 zile;
 5. Operatorii economici care comercializează seminţe tratate cu neonicotinoide sunt obligaţi să nu vândă seminţe netratate sau produs de protecţie a plantelor şi vor raporta săptămânal la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Naţională Fitosanitară cantitatea de sămânţă tratată vândută fermierilor, în fiecare zi de luni până la ora 14;
 6. Odată cu comercializarea seminţelor tratate cu neonicotinoide, operatorii vor pune la dispoziţia fermierilor şi plăcuţe de avertizare care vor fi inscripţionate cu sintagma ,,sămânţă tratată cu neonicotinoide,,;
 7. Etichetarea ambalajului seminţelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009;
 8. Însămânţarea se va efectua cu semănători pneumatice echipate adecvat care să asigure un înalt grad de încorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor şi emisiilor de praf, respectând buna practică agricolă;
 9. După însămânţare, în momentul controlului, nu trebuie să se depisteze sămânţă tratată neîncorporată în sol;
 10. În vederea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare, de către toţi operatorii economici care fac tratarea seminţei, de către cei care depozitează şi manipulează sămânţa tratată şi de către fermierii care seamănă seminţe tratate cu aceste produse de protecţie a plantelor;
 11. Producătorii agricoli (fermierii) care vor utiliza la semănat sămânţă tratată, vor ţine o evidenţă strictă a suprafeţelor însămânţate, în Registrul privind evidenţatratamentelor cu produse de protecţie a plantelor pe culturi;
 12. Fermierii au obligaţia să marcheze solele unde s-au înfiinţat culturile de porumb şi floarea soarelui cu seminţe tratate, folosind plăcuţe de avertizare, procurate de la operatorii economici;
 13. Fermierii au obligaţia de a anunţa în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acţiunea de semănat a seminţelor tratate cu unul din produsele menţionate anterior (CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS, SEEDOPRID 600 FS);
 14. Inspectorii fitosanitari din cadrul Oficiilor Fitosanitare, vor verifica şi monitoriza întreaga acţiune, prin controale atât la locurile de tratare a seminţei, depozite, cât şi în câmp la semănat, vor informa săptămânal (în fiecare zi de miercuri) Autoritatea Naţională Fitosanitară, cu privire la derularea acestei acţiuni şi vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare în cazul nerespectării prevederilor prezentei note;
 15. Este interzisă crearea de stocuri de produs/sămânţă tratată după data de 16.05.2017;

 

1 februarie 2017

H O T Ă R Â R E nr. 39/2017

(Monitorul Oficial nr. 93/2017)

pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control 

 

FLUX PROCEDURAL TOMATE

PROGRAM TOMATE 

DOCUMENTE

ce se depun în vederea obţinerii schemei

"Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

CERERE de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din H.G.39/2017, însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

f) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din H.G. nr. 39/2017.

Documentele prevăzute la lit. a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se găseşte suprafaţa deţinută.

 

Pentru clarificarea eventualelor nelămuriri puteţi suna la telefon 0728046955 – Consilier Burla Reli Florentina
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ SIBIU

 

Campania de informare şi promovare la nivel naţional a consumului de carne şi produse din carne de oaie ajunge la Sibiu

Campania naţională de informare şi promovare ’’Alege oaia’’ , sub coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai Federaţiilor / Asociaţiilor din sectorul de creştere a ovinelor, continuă pe 18 şi 19 noiembrie 2017 la SIBIU.

Deschiderea evenimentului va avea loc în Sibiu , la Shopping City Sibiu, în zona intrării hypermarketului Auchan în data de 18 şi 19 noiembrie 2017, orele 1130 - 1700 .

 

Consumatorii se vor delecta gratuit, cu mâncăruri tradiţionale din carne de oaie.

Obiectivul final al campaniei îl constituie păstrarea tradiţiilor locale privind obiceiurile gastronomice de preparare a cărnii de oaie, creşterea consumului de produse din carne de oaie, sprijinirea crescătorilor autohtoni de ovine şi înfiinţarea la nivel naţional, a unei pieţe de Gross, iar la nivel judeţean constituirea de magazine destinate comercializării cărnii şi produselor din carne de oaie.

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu

Dumitru MOLOŞIT – Director executiv

Normal 0 21 false false false RO X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 

Feed RSS

Copyright © 2018 Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.