A N U N Ţ U R I  D E  U L T I M Ă  O R Ă 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci/tapi de reproductie din rase specializate,,

DOCUMENTE

ce se depun în vederea obţinerii schemei

“Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”

CERERE conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG 638/2016, însoţită de următoarele documente (obs. tipizatul se poate lua şi de la sediul DAJ SIBIU):

a)      copie a BI/CI al/a solicitatului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b)      copie a atestatului de producător, emis potrit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările şi completărilor ulterioare;

c)      copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale şi intreprinderi familiale;

d)      declaraţie pe proprie răspundere conform anexei nr. 2 partea B;

e)      dovadă de cont activ bancă/trezorerie;

f)        document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise in RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor- SNIIA ;

g)      angajament prin care se obligă să menţină animalele achiţionate minimum 3 ani, să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară, produşii femeli obţinuţi din montă naturală cu berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate achziţionaţi, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei ;

h)      copia facturii fiscale de achiziţie/filei carnetului de comercializare a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate ;

i)        copii ale certificatelor de origine a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun pînă la data de 31 octombrie 2016 ;

j)        formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, avizat de Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis.

Observaţii :

-         Documentele prevăzute mai sus  sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepţia celui de la lit. i).

-         Documentele prevăzute la lit. a) – c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul DAJ Sibiu, prin înscrierea pe copie a sintagmei ,,conform cu originalul,,

-         CERERILE se pot depune de la data publicării HG 638/ 07 septembrie 2016 până la data de 10 octombrie 2016

 

Pentru clarificarea eventualelor nelămuriri puteţi suna la telefon 0744.649.802 – Ing. STOIA Vasile

 

CERERE pentru schema de minimis ,,Achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci/tapi de reproductie din rase specializate,, (MODEL)

ANGAJAMENT (MODEL)

 

Feed RSS

Copyright © 2016 Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Sibiu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.