PRECIZĂRI

privind întocmirea  CAIETULUI  DE  SARCINI  pentru înscrierea în Registrul de atestare a produselor LACTATE tradiţionale

În vederea aplicării Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 690/2004, publicat în MO nr. 938/14.10.2004, pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale, facem următoarele precizări:

DEFINIŢII:

-          produs tradiţional – produsul care trebuie să fie obţinut din materii prime tradiţionale, să prezinte o compoziţie tradiţională sau un mod de producţie şi/sau de prelucrare care reflectă un procedeu tehnologic de prelucrare şi/sau de prelucrare tradiţional şi care se distinge în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii;

-          tradiţionalitate – elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii; tradiţionalitatea nu poate să se limiteze la o compoziţie calitativă sau cantitativă ori la un mod de producţie stabilit printr-o reglementare comunitară sau naţională ori prin standarde voluntare; totuşi această regulă nu se aplică dacă reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii tradiţionalităţii unui produs;

-          atestarea produselor tradiţionale – recunoaşterea tradiţionalităţii unui produs prin intermediul înregistrării sale în conformitate cu Norma privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale – în Registrul de atestare a produselor tradiţionale – administrat de MAPDR.

 

  1. I. Exemple de produse alimentare tradiţionale:

Domeniul

Produsul

Elemente de tradiţionalitate

Lapte şi produse lactate

Brânză telemea

- maturare în saramură

Brânză de burduf

- caş din lapte de oaie, sau amestec de oaie cu vacă ( 55% ) maturat, frământat, ambalat în burdufuri sau în membrane naturale ( băşici de porc )

Brânză frământată

- caş din lapte de vacă, maturat, frământat

Caş proaspăt sau fermentat

- închegarea laptelui de oiaie cu chiag natural

Caşcaval Dalia

- opărirea caşului în saramură

Urda

- urdirea zerului rezultat de la fabricarea brânzeturilor

 

  1. II. Conţinutul CAIETULUI DE SARCINI pentru atestarea produselor tradiţionale:

a) numele produsului: - se va înscrie numele produsului tradiţional, utilizat în mod curent în activitatea de producţie;

b) descrierea metodei de producţie,( preparare ) inclusiv a caracteristicilor materiei prime şi ale ingredientelor utilizate, cu referire la tradiţionalitatea acesteia: - se va explica fluxul tehnologic tradiţional, fiecare fază de producţie, cu referire la dotarea tradiţională a unităţii de producţie; caracteristicile materiilor prime, ale ingredientelor; modul de ambalare, termenul de valabilitate, condiţii de păstrare, etc;

c) elemente care să prezinte evaluarea caracterului tradiţional: - elementele de tradiţionalitate conform exemplelor de la punctul I., descrise mai pe larg, începând cu dotarea tradiţională, metoda de producţie tradiţională, etc;

d) descrierea caracteristicilor produsului, prin indicarea principalelor sale caracteristici fizice, chimice, microbiologice şi organoleptice care se raportează la tradiţionalitate:-se vor înscrie caracteristicile organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice conform buletinelor de analiză ale produsului tradiţional, efectuate la un laborator acreditat RENAR;

e) cerinţele minime şi procedurile de verificare şi control ale tradiţionalităţii: - se vor preciza cerinţele de verificare ale elementelor de tradiţionalitate, modul de verificare a caracteristicilor tehnice de calitate ale produsului : organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice; periodicitatea analizelor de laborator, modul de garantare a calităţii produsului tradiţional.

III. Procedura practică în vederea înregistrării unui produs în Registrul de atestare a produselor tradiţionale:

Conform Ordinului MAPDR nr. 690/2004, art. 7 – Cererea de înregistrare a produsului tradiţional care include Caietul de sarcini, se depune la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sibiu.

Reprezentantul împuternicit al MAPDR, numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru acordarea licenţelor de fabricaţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul  producţiei de produse alimentare, aprobat prin Ordinul MAAP nr. 357/2003, analizează dacă cererea şi caietul de sarcini corespund prevederilor prezentei norme şi comunică solicitantului dacă există neconformităţi, situaţie în care acesta va depune o nouă cerere însoţită de documentaţia completată conform observaţiilor făcute.

În situaţia în care se constată că documentaţia depusă, respectiv caietul de

sarcini corespunde prevederilor din normă, reprezentantul împuternicit

verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în caietul de sarcini şi înscrie rezultatul verificării într-un proces verbal, semnat de ambele părţi.

În situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se menţionează în procesul verbal, şi constituie motivaţia neînscrierii produsului în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.

În situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se menţionează în procesul verbal, care constituie actul în baza căruia se înscrie produsul în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.

Direcţia pentru Agricultură şi dezvoltare rurală va înainta Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, o copie a procesului-verbal şi a caietului de sarcini în baza cărora produsul se înscrie în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.

Anual, MAPDR  publică în Monitorul Oficial al României, Lista produselor tradiţionale înscrise în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.

 

 

Copyright © 2014 Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Sibiu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.