• 007
 • 009
 • 010
 • 002
 • 001
 • 015
 • 011
 • 008
 • 003
 • 013
 • 012
 • 006
 • 005
 • 016
 • 014
 • 017
 • 004

noutati

Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

Condiții Angajator:

 • sunt înregistrați conform legislației naționale în vigoare (persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, cooperativă agricolă, persoană juridică);
 • desfășoară activități în domeniul agriculturii, acvaculturii și/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înființare;
 • nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situații similare reglementate de lege;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă, în condițiile Legii  53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi tineri beneficiari ai Programului;
 • se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului și numărul locurilor de muncă create prin Program.

Condiții Angajat:

 • vârsta de până la 40 de ani inclusiv.
 • să nu mai fi beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare sau să nu fi avut încheiat un contract individual de muncă cu același angajator cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin prezentul program.

Facilități:

- Angajatorul fermier beneficiază de  sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană  angajată astfel:

 1. a)1000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;
 2. b)750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare;
 3. c)500 lei pentru persoanele fără studii.

-tânărul beneficiar al Programului care a fost angajat ,beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului.

  Acte necesare

 Angajatorii fermieri, depun o cerere de înscriere în Program, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1, la direcțiile în a căror rază teritorială își au sediul, însoțită de următoarele documente:

 1. a)Pentru angajatorul fermier:

(i) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;

(ii) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și valabil la data depunerii, din care să rezulte criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a-c) din Lege, în formă letrică sau electronică de la ONRC, în original;

(iii) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorității administrației publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(iv) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(v) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedește existența unui cont activ bancă/trezorerie, în original;

(vi) extras din registrul general de evidență a salariaților din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum și durata muncii;

(vii) declarația pe propria răspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

 1. b)Pentru tânărul beneficiar:

(i) actul de identitate, în copie;

(ii) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, cu excepția tinerilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, precum și certificate de calificare cu recunoaștere națională pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesională în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare

 (iii) declarația pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în original și în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul" și semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.

(4) Depunerea documentelor se face la direcții, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană împuternicită de acesta.

- Anexa 1 - Cerere inscriere

- Anexa 2 - Declaratie fermier

- Anexa 3 - Declatie tanar fermier

 

In atentia cultivatorilor de afin

Autorizatii temporare emise conform art.53 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009

 

Exercițiul de mobilizare - Diplomă de Excelență

Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, desfășurat în județul Sibiu, s-a încheiat. Concluzia organizatorului – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – ne este favorabilă: “Județul Sibiu este în măsură să susțină efortul național de apărare prin punerea în aplicare a planurilor specifice din domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, în condițiile punerii la dispoziție a unor resurse suplimentare, prin redistribuire de la nivel național”.

Alături de prefectul Adela Muntean și subprefectul Horațiu Marin, la ședința de încheiere a exercițiului a participat și Gheorghe Iulian Teodor, directorul general al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

La finalul acestei mobilizări Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu a primit Diploma de Excelență pentru participare și contribuția adusă.

 

 

 

Măsuri de prevenire şi apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea curților/ anexelor gospodărești și arderea vegetației uscate în județul Sibiu

 

Recomandări:
- arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor
prevederi generale:
- condiţii meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât
arderea să poată fi controlată;
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Nu se admite utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 metri faţă de
locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc.), respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (hârtie,
lemn, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fără a fi supravegheat şi asigurat prin
măsuri corespunzătoare.
În cazul nerespectării prevederilor legale, pe timpul executării lucrărilor cu
foc deschis pentru igienizarea curților / anexelor gospodărești și arderea vegetației
uscate, cetăţenii  sunt pasibili de următoarele sancţiuni contravenţionale:
- amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor
şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea
măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi – art. 1 pct. 3 litera „r” din
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;

Adresa: SIBIU, str. Andrei Şaguna nr. 10 / Nr. telefon: 0269/210104 / Nr. fax: 0269/218177
Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / adresa website: http://www.prefecturasibiu.ro
- amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: amenajarea locurilor pentru utilizarea focului
deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii,
depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi – art. 1 pct.3 litera „r” din
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;
- amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei: inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în
apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi
fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi
stingerea acestora – art. 44 pct. III litera „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor;
- amendă de la 3.000 la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 25.000 la
50.000 lei pentru persoanele juridice: obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri
cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă,
fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în
prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă – art. 96 alin. (1) pct.
9 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare.

ORDIN COMISIE pag.1

ORDIN COMISIE pag.2

 


 

 

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR)

 

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) pune la dispozitia beneficiarilor informatii cu privire la:

 • Emiterea scrisorii de garantie, necesara beneficiarilor publici sau asimilati acestora pentru accesarea avansurilor prevazute in contractele de finantare incbeiate cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFffi);
 • Acordarea garantiilor pentru beneficiarii publici ai AFIR;
 • Acordarea garantiilor pentru Organizapa Utilizatorilor de Apa pentru lrigaµi (OUAI);
 • Acordarea garantiilor pentru fermieri;
 • Modul de acordare a garantiilor pentru creditele /scrisorile de garantie bancara acordate beneficiarilor privati / publici de catre institutiile finantatoare.

Având în vedere cele de mai sus vă punem la dispozitie urmatorul document/ghid: Ghid FGCR

 


 

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de

susținere a producției de usturoi

 

INFORMARE ASUPRA SCHEMEI DE " AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE USTUROI " PENTRU ANUL 2019 (Hotarare nr. 108 /2019)Ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Spații protejate - sere/solare, spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de cultură.

"Programul de susținere a producției de usturoi" se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021.

 

Prevederile prezentei scheme se aplică:

 

 1. a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii  145/2014pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi;
 2. b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG 44/2008privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
 3. c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Criterii de eligibilitate:

 1. a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția,,Program susținere usturoi, anul........, beneficiar numărul ……………., Direcția pentru Agricultură a Județului Ilfov. 
 2. b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp, de pe suprafața prevăzută la litera a); 
 3. c) să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
 4. d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative.

 Modul de acordare și modalitățile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului usturoi

 Art. 10

 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicitantii depun o cerere de înscriere – Anexa 1, la DAJ Sibiu, însoțită de următoarele documente, prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul DAJ prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul":

 1. a) I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
 2. b) Atestatul de producător;
 3. c) Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
 4. d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 5. e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
 6. f)  declarație pe propria răspundere - Anexa nr. 2

 Cererea de înscriere se depune până cel târziu la data de 15 mai, inclusiv

Cererile sunt înregistrate în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi.

 In baza cererii, declarației și a comunicării solicitanților, reprezentatii DAJ Ilfov verifică existența culturii.

 Valorificarea producției prevăzute mai sus se face în perioada 01 iulie - 29 noiembrie, inclusiv.

Pentru obținerea sprijinului financiar, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi și verificați au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene documente justificative (bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care să ateste comercializarea producției de usturoi, până la data de 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.

Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor in anul 2019 este de 13.950  lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/ha  și este proporțională cu suprafața efectiv cultivată.

În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite (dar care in total ajung la minim 3.000 mp), acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură unde se găsește suprafața deținută.

În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

- Declaratie

- Cerere de inscriere in program

- HG Sprijin financiar usturoi


 

 

Anunt organizare concurs ANZM

 

 

Agenţia Națională a Zonei Montane, cu sediul în Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, organizează,

conform H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şidezvoltarea carierei funcţionarilor publici,în ziua de03 aprilie 2019,concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

-7 posturi Consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană;

-32 posturi Consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană.

 

pentru mai multe detalii vă rugăm accesați adresa: Posturi ANZM

 


 

 

 

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalita

primesc și în acest an ajutor de la statul Român

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița primesc și în acest an ajutor de la statul Român.

Programul s-a dovedit un succes, spun oficialii din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

David Limbasan - procesator carne porc din Sibiu

Ioan Cleja - Asociatia Crescatorilor de Suine Autohtone

Mihai Topîrcean - crescător de porci Bazna (Gura Râului) Sibiu

 

Sursa: Antena1  |  Data: 2019-02-25  |  Durata: 00:02:31


 

 

AJUTOR DE MINIMIS

pentru aplicarea programului de susținere

a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

 

 

- perioada de înscriere pentru anul 2019 este de la data intrării în vigoare  a prezentei hotărâri și 28 martie 2019, inclusiv.

- perioada  de cerere în care producția de lână poate fi valorificată este  între 29 martie  și 30 septembrie 2019, inclusiv.

 

Pentru înscrierea în programul Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:

 

- copie B.I./C.I.

-copie atestat producător / copie certificat de înregistrare la registrul Comerțului pentru persoanele juridice

- dovadă cont activ bancă / trezorerie

- adeverință de la medical veterinar / D.S.V.S.A din care rezultă numărul de ovine

- dosar plic

 

Descarcă cererea de înscriere

Descarca declarația

 

 


 

Subcategorii

informatii

Număr articole:
15

Copyright © 2019 Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu. Toate drepturile rezervate.