• 004
 • 014
 • 016
 • 001
 • 005
 • 006
 • 008
 • 003
 • 017
 • 013
 • 015
 • 009
 • 011
 • 002
 • 007
 • 010
 • 012

noutati

Programul de lucru al Directiei pentru agricultura Judeteana Sibiu este de luni până joi, între orele 07.30 - 16.00 și vineri între orele 07:30 - 13:30.

 

 

 

Agricultură Ecologica 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

Condiții Angajator:

 • sunt înregistrați conform legislației naționale în vigoare (persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, cooperativă agricolă, persoană juridică);
 • desfășoară activități în domeniul agriculturii, acvaculturii și/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înființare;
 • nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situații similare reglementate de lege;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă, în condițiile Legii  53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi tineri beneficiari ai Programului;
 • se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului și numărul locurilor de muncă create prin Program.

Condiții Angajat:

 • vârsta de până la 40 de ani inclusiv.
 • să nu mai fi beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare sau să nu fi avut încheiat un contract individual de muncă cu același angajator cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin prezentul program.

Facilități:

- Angajatorul fermier beneficiază de  sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană  angajată astfel:

 1. a)1000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;
 2. b)750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare;
 3. c)500 lei pentru persoanele fără studii.

-tânărul beneficiar al Programului care a fost angajat ,beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului.

  Acte necesare

 Angajatorii fermieri, depun o cerere de înscriere în Program, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1, la direcțiile în a căror rază teritorială își au sediul, însoțită de următoarele documente:

 1. a)Pentru angajatorul fermier:

(i) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;

(ii) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și valabil la data depunerii, din care să rezulte criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a-c) din Lege, în formă letrică sau electronică de la ONRC, în original;

(iii) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorității administrației publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(iv) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(v) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedește existența unui cont activ bancă/trezorerie, în original;

(vi) extras din registrul general de evidență a salariaților din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum și durata muncii;

(vii) declarația pe propria răspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

 1. b)Pentru tânărul beneficiar:

(i) actul de identitate, în copie;

(ii) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, cu excepția tinerilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, precum și certificate de calificare cu recunoaștere națională pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesională în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare

 (iii) declarația pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în original și în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul" și semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.

(4) Depunerea documentelor se face la direcții, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană împuternicită de acesta.

- Anexa 1 - Cerere inscriere

- Anexa 2 - Declaratie fermier

- Anexa 3 - Declatie tanar fermier

 

In atentia cultivatorilor de afin

Autorizatii temporare emise conform art.53 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009

 

Exercițiul de mobilizare - Diplomă de Excelență

Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, desfășurat în județul Sibiu, s-a încheiat. Concluzia organizatorului – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – ne este favorabilă: “Județul Sibiu este în măsură să susțină efortul național de apărare prin punerea în aplicare a planurilor specifice din domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, în condițiile punerii la dispoziție a unor resurse suplimentare, prin redistribuire de la nivel național”.

Alături de prefectul Adela Muntean și subprefectul Horațiu Marin, la ședința de încheiere a exercițiului a participat și Gheorghe Iulian Teodor, directorul general al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

La finalul acestei mobilizări Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu a primit Diploma de Excelență pentru participare și contribuția adusă.

 

 

 

Măsuri de prevenire şi apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea curților/ anexelor gospodărești și arderea vegetației uscate în județul Sibiu

 

Recomandări:
- arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor
prevederi generale:
- condiţii meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât
arderea să poată fi controlată;
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Nu se admite utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 metri faţă de
locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc.), respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (hârtie,
lemn, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fără a fi supravegheat şi asigurat prin
măsuri corespunzătoare.
În cazul nerespectării prevederilor legale, pe timpul executării lucrărilor cu
foc deschis pentru igienizarea curților / anexelor gospodărești și arderea vegetației
uscate, cetăţenii  sunt pasibili de următoarele sancţiuni contravenţionale:
- amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor
şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea
măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi – art. 1 pct. 3 litera „r” din
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;

Adresa: SIBIU, str. Andrei Şaguna nr. 10 / Nr. telefon: 0269/210104 / Nr. fax: 0269/218177
Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / adresa website: http://www.prefecturasibiu.ro
- amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: amenajarea locurilor pentru utilizarea focului
deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii,
depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi – art. 1 pct.3 litera „r” din
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;
- amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei: inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în
apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi
fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi
stingerea acestora – art. 44 pct. III litera „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor;
- amendă de la 3.000 la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 25.000 la
50.000 lei pentru persoanele juridice: obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri
cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă,
fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în
prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă – art. 96 alin. (1) pct.
9 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare.

ORDIN COMISIE pag.1

ORDIN COMISIE pag.2