• 010
 • 007
 • 002
 • 017
 • 003
 • 006
 • 012
 • 011
 • 015
 • 013
 • 016
 • 014
 • 004
 • 005
 • 009
 • 008
 • 001

noutati

Programul de lucru al Directiei pentru agricultura Judeteana Sibiu este de luni până joi, între orele 07.30 - 16.00 și vineri între orele 07:30 - 13:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDIN nr. 120 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 242.288 din 30.04.2020 al Centrului operativ pentru situaţii de urgenţăşi al Direcţiei generale de politici agricole,

ţinând seama de Avizul nr. 4.009/RA din 7.05.2020 al Departamentului pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,

În temeiul prevederilor:

- art. 57 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea şifuncţionareaAutorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

Art. I

Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, se modifică după cum urmează:

1.La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c) mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri cu destinaţie agricolă, intravilanul localităţilor, altele)."

2.La articolul 9 alineatul (3) punctul I, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"h) numeşte prin ordin comisiile alcătuite din specialişti pentru evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică;"

3.La articolul 9 alineatul (3) punctul II, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) desemnează personal tehnic din aparatul propriu al consiliului judeţean, pentru a participa în comisiile numite prin ordin al prefectului, în scopul constatării şi evaluării fizice şi valorice a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice care generează seceta pedologică;"

4.La articolul 11 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"d) participă, prin reprezentanţii săi în comisiile stabilite de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de seceta pedologică, dacă este cazul;"

5.La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 15

(1) Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţeleAgenţiei de PlăţişiIntervenţie pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în termen de 3 zile de la constatarea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deţinute."

6.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 18

(1) În funcţie de pagubele înregistrate şi raportate de Grupul de suport tehnic, prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, numeşte, prin ordin, comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole.

(2) Din cadrul comisiilor de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, un reprezentant al centrului judeţean/local al Agenţiei de PlăţişiIntervenţie pentru Agricultură şi un reprezentant al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Prezenţa tuturor reprezentanţilorprevăzuţi la alin. (2) şi a fermierului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie.

(4) Secretariatele comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de către persoane din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(5) Comisiile prevăzute la alin. (1) întocmesc procese-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, al căror model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, prin validarea şi centralizarea datelor conţinute în rapoartele operative întocmite la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţăşi evaluarea acestora.

(6) Persoanele nominalizate în comisiile pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole au obligaţia asumării proceselor-verbale, pe baza experienţeişi a cunoştinţelor tehnice/profesionale deţinute.

(7) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă înregistrează procesele-verbale pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole şi le înaintează comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

(8) Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă înaintează procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole către Grupul de suport tehnic, în vederea întocmirii raportului de sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

(9) Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în primăvară, şi se comunică instituţiei prefectului, consiliului judeţeanşi Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

7.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 19

Reprezentanţiidirecţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din cadrul comisiilor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmesc un raport centralizator privind calamităţile generate de seceta pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament, pe care îl transmit către Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

8.Anexele nr. 1-5 la regulament se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.

Art. II

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Nechita-Adrian Oros

p. Ministrul afacerilor interne,

Bogdan Despescu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:RAPORT OPERATIV cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică

(- Anexa nr. 1 la regulament)

RAPORT OPERATIV cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică

(model)

UAT ........................................... Judeţul .......................

Nr crt.

Cultura

Bloc fizic

Nr. parcelă/tarla

Suprafaţa totală declarată

- ha -

%

calamitare

Suprafaţa calamitată

- ha -

0

1

2

3

4

5

6 = 4 x 5/100

1.

           

2.

           

3.

           

...

           

Data ................................

Preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Primar,

......................................................

(numele şi prenumele)

......................................................

(semnătura/ştampila, după caz)

ANEXA nr. 2:CENTRALIZATOR rapoarte operative cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică

(- Anexa nr. 2 la regulament)

CENTRALIZATOR rapoarte operative cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică

(model)

Judeţul ........................

Nr crt.

Cultura

Suprafaţa totală declarată

- ha -

Din care suprafaţa calamitată

- ha -

0

1

2

3

1.

     

2.

     

3.

     

...

     

Data ................................

Şeful Grupului de suport tehnic

Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene....................

......................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

......................................................

Membrii comisiei

Reprezentantul

Numele şi prenumele

Semnătura

     
     
     

ANEXA nr. 3:PROCES-VERBAL de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole

(- Anexa nr. 3 la regulament)

PROCES-VERBAL de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole

(model)

UAT .................................../Localitatea ..................... Nr. ................... din .................

Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor, formată din reprezentanţi ai:

unităţii administrativ-teritoriale - UAT .................... (numele, prenumele şifuncţia) ..........

Direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti - DAJ ........................... (numele, prenumele şifuncţia) ..........................................................

Agenţiei de PlăţişiIntervenţie pentru Agricultură - APIA ............................... (numele, prenumele şifuncţia) ......................................................,

ca urmare a Înştiinţării nr. ......... din .........., depusă de către producătorul agricol ........... (numele, prenumele/denumirea) ....................................................,

identificat cu ID APIA ........................ nr. ......./............., şi a Ordinului prefectului nr. ......./................., s-a deplasat la faţa locului, unde a constatat că ................. (la data, perioada) .......................... s-au produs calamităţi ale suprafeţelor culturilor declarate de producătorul agricol,

cauzate de seceta pedologică, după cum urmează:

Nr crt.

Bloc fizic

Nr. parcelă/ tarla

Cultura

Suprafaţa totală declarată - ha-

%

calamitare(*)

Suprafaţa calamitată

- ha -

Evaluare pagube(**)

- lei -

Irigabilda/nu

0

1

2

3

4

5

6 = 4 x 5/100

7

8

1.

           

(X)

 

2.

           

(X)

 

...

           

(X)

 

Total pe cultură

               

Total

               

_____

(*)Se stabileşte de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor.

(**)Evaluarea pagubelor are în vedere cheltuielile efectuate până la constatarea/producerea daunei; se vor lua în calcul cheltuielile în sumă forfetară stabilite pe baza devizelor de cheltuieli pentru fiecare cultură calamitată, elaborate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală.

Situaţia culturilor la data constatării pagubelor:

1.Stadiul de dezvoltare ........................................................................

2.Aspecte de vătămare (dăunare) ..........................................................

3.Măsuri aplicate de către producătorul agricol pentru reducerea sau limitarea pagubelor ......................................................

4.Detalierea situaţiei existente la momentul constatării, pentru coloana 8 - Irigabil

...................................................................................................................

Determinările s-au realizat în prezenţa producătorului agricol/persoanei împuternicite.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, câte o copie pentru fiecare membru al comisiei, iar originalul rămâne la producătorul agricol/persoana împuternicită.

Membrii comisiei

Reprezentantul

Numele şi prenumele

Semnătura

UAT

   

DAJ

   

APIA

   

Producător agricol/Împuternicit (numele, prenumele şi denumirea) .............................

CNP/CUI ...............................................

.............................................................

(semnătura/ştampila, după caz)

Preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Primar,

.........................

NOTĂ:

Procesul-verbal constituie documentul doveditor care se ataşează la Înştiinţarea cu privire la forţă majoră, care se prezintă la instituţiile statului.

ANEXA nr. 4:RAPORT DE SINTEZĂ cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri

(- Anexa nr. 4 la regulament)

Aprobat.

Preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă,

...........................................

Prefect,

........................................

(1)RAPORT DE SINTEZĂ cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri

(model)

Nr. crt.

Municipiul, oraşul, comuna/localităţiaparţinătoare

Pagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor

Cultura

Suprafaţa totală declarată

- ha -

din care suprafaţa calamitată

- ha -

Evaluare pagube

- lei -

0

1

2

3

4

5

1 UAT .................. cod SIRUTA ...................

 

Localitatea 1

       
       

.........

.........

.........

..........

 

Localitatea 2

       
       
 

.........

       
 

Localitatea n

       
       
       

2 UAT .................. cod SIRUTA ...................

 

Localitatea 1

       
       
       
       

(2)RAPORT DE SINTEZĂ cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri şi producători agricoli

(model)

Nr. crt.

Municipiul, oraşul, comuna/localităţiaparţinătoare

Producătorul agricol(datele de identificare/codul ID APIA)

Pagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor

Suprafaţa totală declarată

- ha -

din care suprafaţa calamitată - ha -

din care suprafaţa irigabilă

- ha -

Evaluare pagube

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

UAT 1 ....................... cod SIRUTA ...................

Cultura 1:....................

1

Localitatea 1

Producător 1

       

Producător 2

       

Producător 3

       

..............

       

Total

       

2

Localitatea 2

Producător 1

       

Producător 2

       

Producător 3

       

.............

       

Total

       

Total cultura 1

       

Cultura 2 ......................

1

Localitatea 1

Producător 1

       

Producător 2

       

Producător 3

       

..............

       

Total

       

2

Localitatea 2

Producător 1

       

Producător 2

       

Producător 3

       

..............

       

Total

       

Total cultura 2

       

Total UAT 1 (total cultura 1 + total cultura 2 +....)

       

UAT 2 ................ cod SIRUTA ........................

Cultura 1 ..............................

1

Localitatea 1

Producător 1

       

Producător 2

       

Producător 3

       

..............

       

Total

       

2

Localitatea 2

Producător 1

       

Producător 2

       

Producător 3

       

.............

       

Total

       

Total cultura 1

       

Cultura 2 ............................

1

Localitatea 1

Producător 1

       

Producător 2

       

Producător 3

       

..............

       

Total

       

2

Localitatea 2

Producător 1

       

Producător 2

       

Producător 3

       

.............

       

Total

       

Total cultura 2

       

Total UAT 2 (total cultura 1 + total cultura 2 + ......)

       

Total general (total UAT 1 + total UAT 2 + .........)

       

Şeful Grupului de suport tehnic,

...................................................

Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene...................

.....................................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

..............................................................

Întocmit

Reprezentant cu rol principal în GSTDAJ,

........................................................................

Reprezentant cu rol principal în GST APIA,

.....................................................................

 

ANEXA nr. 5:RAPORT CENTRALIZATOR privind calamităţile generate de seceta pedologică

(- Anexa nr. 5 la regulament)

RAPORT CENTRALIZATOR privind calamităţile generate de seceta pedologică

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ................/a Municipiului Bucureşti

Specificare

Cultura 1

Cultura 2

Cultura 3

................

Suprafaţa calamitată (ha)

       

Valoare pagube (lei)

       

Număr de solicitanţi ............................

Data ................................

Centralizat conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor

Reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ................. (numele şi prenumele) ..................

Semnătura ..............................................................

Directorul exec

(numele şi prenumele)

................................................

(semnătura/ştampila, după caz)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 375 din data de 11 mai 2020

 

 

 

 

Anunt 20.03.2020

Hotarare nr. 13 / 21.03.2020

 

Informare:

 

Intrucât siguranţa şi confortul cetățenilor sunt prioritare, vă informăm că ne-am conformat și respectăm toate recomandările autorităților si ale Direcției de Sănătate Publică în ceea ce privește măsurile care au ca scop limitarea răspândirii virusului COVID-19.

 

 • personalul nostru a fost instruit cu toate normele de prevenție;
 • am afișat in cadrul institutiei , pe site-ul intitutiei si pe pagina de FACEBOOK materialele informative pentru prevenția răspândirii coronavirusului;
 • se lucreaza în echipe reduse numeric, astfel încât contactul între angajați și persoanele din afara instituției să fie limitat;
 • la intrarea în instituție orice persoană  are la dispoziție gel dezinfectant

Se accentuează utilizarea soluțiilor dezinfectante  pe suprafetele care intră în contact direct cu utilizatorii.

Vă asiguram ca urmărim toate recomandările autorităților și evoluția situatiei, astfel încât să punem în aplicare toate măsurile de siguranță necesare.  

 

Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

Condiții Angajator:

 • sunt înregistrați conform legislației naționale în vigoare (persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, cooperativă agricolă, persoană juridică);
 • desfășoară activități în domeniul agriculturii, acvaculturii și/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înființare;
 • nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situații similare reglementate de lege;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă, în condițiile Legii  53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi tineri beneficiari ai Programului;
 • se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului și numărul locurilor de muncă create prin Program.

Condiții Angajat:

 • vârsta de până la 40 de ani inclusiv.
 • să nu mai fi beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare sau să nu fi avut încheiat un contract individual de muncă cu același angajator cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin prezentul program.

Facilități:

- Angajatorul fermier beneficiază de  sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană  angajată astfel:

 1. a)1000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;
 2. b)750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare;
 3. c)500 lei pentru persoanele fără studii.

-tânărul beneficiar al Programului care a fost angajat ,beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului.

  Acte necesare

 Angajatorii fermieri, depun o cerere de înscriere în Program, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1, la direcțiile în a căror rază teritorială își au sediul, însoțită de următoarele documente:

 1. a)Pentru angajatorul fermier:

(i) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;

(ii) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și valabil la data depunerii, din care să rezulte criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a-c) din Lege, în formă letrică sau electronică de la ONRC, în original;

(iii) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorității administrației publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(iv) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(v) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedește existența unui cont activ bancă/trezorerie, în original;

(vi) extras din registrul general de evidență a salariaților din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum și durata muncii;

(vii) declarația pe propria răspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

 1. b)Pentru tânărul beneficiar:

(i) actul de identitate, în copie;

(ii) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, cu excepția tinerilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, precum și certificate de calificare cu recunoaștere națională pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesională în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare

 (iii) declarația pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în original și în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul" și semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.

(4) Depunerea documentelor se face la direcții, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană împuternicită de acesta.

- Anexa 1 - Cerere inscriere

- Anexa 2 - Declaratie fermier

- Anexa 3 - Declatie tanar fermier

 

In atentia cultivatorilor de afin

Autorizatii temporare emise conform art.53 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009

 

Exercițiul de mobilizare - Diplomă de Excelență

Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, desfășurat în județul Sibiu, s-a încheiat. Concluzia organizatorului – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – ne este favorabilă: “Județul Sibiu este în măsură să susțină efortul național de apărare prin punerea în aplicare a planurilor specifice din domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, în condițiile punerii la dispoziție a unor resurse suplimentare, prin redistribuire de la nivel național”.

Alături de prefectul Adela Muntean și subprefectul Horațiu Marin, la ședința de încheiere a exercițiului a participat și Gheorghe Iulian Teodor, directorul general al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

La finalul acestei mobilizări Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu a primit Diploma de Excelență pentru participare și contribuția adusă.

 

 

 

Măsuri de prevenire şi apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea curților/ anexelor gospodărești și arderea vegetației uscate în județul Sibiu

 

Recomandări:
- arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor
prevederi generale:
- condiţii meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât
arderea să poată fi controlată;
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Nu se admite utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 metri faţă de
locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc.), respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (hârtie,
lemn, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fără a fi supravegheat şi asigurat prin
măsuri corespunzătoare.
În cazul nerespectării prevederilor legale, pe timpul executării lucrărilor cu
foc deschis pentru igienizarea curților / anexelor gospodărești și arderea vegetației
uscate, cetăţenii  sunt pasibili de următoarele sancţiuni contravenţionale:
- amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor
şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea
măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi – art. 1 pct. 3 litera „r” din
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;

Adresa: SIBIU, str. Andrei Şaguna nr. 10 / Nr. telefon: 0269/210104 / Nr. fax: 0269/218177
Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / adresa website: http://www.prefecturasibiu.ro
- amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: amenajarea locurilor pentru utilizarea focului
deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii,
depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi – art. 1 pct.3 litera „r” din
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;
- amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei: inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în
apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi
fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi
stingerea acestora – art. 44 pct. III litera „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor;
- amendă de la 3.000 la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 25.000 la
50.000 lei pentru persoanele juridice: obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri
cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă,
fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în
prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă – art. 96 alin. (1) pct.
9 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare.

ORDIN COMISIE pag.1

ORDIN COMISIE pag.2

 


 

 

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR)

 

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) pune la dispozitia beneficiarilor informatii cu privire la:

 • Emiterea scrisorii de garantie, necesara beneficiarilor publici sau asimilati acestora pentru accesarea avansurilor prevazute in contractele de finantare incbeiate cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFffi);
 • Acordarea garantiilor pentru beneficiarii publici ai AFIR;
 • Acordarea garantiilor pentru Organizapa Utilizatorilor de Apa pentru lrigaµi (OUAI);
 • Acordarea garantiilor pentru fermieri;
 • Modul de acordare a garantiilor pentru creditele /scrisorile de garantie bancara acordate beneficiarilor privati / publici de catre institutiile finantatoare.

Având în vedere cele de mai sus vă punem la dispozitie urmatorul document/ghid: Ghid FGCR

 


 

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de

susținere a producției de usturoi

 

INFORMARE ASUPRA SCHEMEI DE " AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE USTUROI " PENTRU ANUL 2019 (Hotarare nr. 108 /2019)Ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Spații protejate - sere/solare, spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de cultură.

"Programul de susținere a producției de usturoi" se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021.

 

Prevederile prezentei scheme se aplică:

 

 1. a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii  145/2014pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi;
 2. b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG 44/2008privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
 3. c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Criterii de eligibilitate:

 1. a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția,,Program susținere usturoi, anul........, beneficiar numărul ……………., Direcția pentru Agricultură a Județului Ilfov. 
 2. b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp, de pe suprafața prevăzută la litera a); 
 3. c) să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
 4. d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative.

 Modul de acordare și modalitățile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului usturoi

 Art. 10

 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicitantii depun o cerere de înscriere – Anexa 1, la DAJ Sibiu, însoțită de următoarele documente, prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul DAJ prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul":

 1. a) I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
 2. b) Atestatul de producător;
 3. c) Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
 4. d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 5. e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
 6. f)  declarație pe propria răspundere - Anexa nr. 2

 Cererea de înscriere se depune până cel târziu la data de 15 mai, inclusiv

Cererile sunt înregistrate în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi.

 In baza cererii, declarației și a comunicării solicitanților, reprezentatii DAJ Ilfov verifică existența culturii.

 Valorificarea producției prevăzute mai sus se face în perioada 01 iulie - 29 noiembrie, inclusiv.

Pentru obținerea sprijinului financiar, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi și verificați au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene documente justificative (bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care să ateste comercializarea producției de usturoi, până la data de 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.

Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor in anul 2019 este de 13.950  lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/ha  și este proporțională cu suprafața efectiv cultivată.

În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite (dar care in total ajung la minim 3.000 mp), acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură unde se găsește suprafața deținută.

În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

- Declaratie

- Cerere de inscriere in program

- HG Sprijin financiar usturoi


 

 

Anunt organizare concurs ANZM

 

 

Agenţia Națională a Zonei Montane, cu sediul în Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, organizează,

conform H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şidezvoltarea carierei funcţionarilor publici,în ziua de03 aprilie 2019,concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

-7 posturi Consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană;

-32 posturi Consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană.

 

pentru mai multe detalii vă rugăm accesați adresa: Posturi ANZM

 


 

 

 

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalita

primesc și în acest an ajutor de la statul Român

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița primesc și în acest an ajutor de la statul Român.

Programul s-a dovedit un succes, spun oficialii din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

David Limbasan - procesator carne porc din Sibiu

Ioan Cleja - Asociatia Crescatorilor de Suine Autohtone

Mihai Topîrcean - crescător de porci Bazna (Gura Râului) Sibiu

 

Sursa: Antena1  |  Data: 2019-02-25  |  Durata: 00:02:31


 

Subcategorii

informatii

Număr articole:
15

Copyright © 2019 Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu. Toate drepturile rezervate.