• 010
 • 017
 • 007
 • 005
 • 004
 • 011
 • 003
 • 013
 • 006
 • 012
 • 008
 • 014
 • 001
 • 009
 • 016
 • 002
 • 015

Vanzari terenuri agricole

Continutul dosarului trimis de primarii la Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu

     În vederea implementării prevederilor Ordinul 719_2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014, vă comunicăm că obligativitatea verificării dosarului revine  personalului desemnat de Primării  în acest sens.

 1. Actele vor fi îndosariate, paginate de la 01, la ultima filă şi menţionate într-un OPIS, cu specificarea privind oferta de vânzare. Opisul va fi semnat de persoana desemnată de primărie, cu funcţia acesteia.
 2. Actele în copie din dosar vor prezenta menţiunea CONFORM CU ORIGINALUL;
 3. Dosarul trebuie să conţină:
 • Adresa de înaintare către DAJ Sibiu, semnată de secretar, primar şi ştampilată;
 • Cerere de afişare a ofertei; ( cartuşul de sus va fi completat cu toate datele !)
 • Oferta de vânzare (cu rubrica vizat primărie completată de primărie şi semnătura funcţionarului din primărie la rubrica observaţii). Oferta va conţine preţul terenului extravilan în lei, cifre şi litere;
 • Lista preemtorilor (în original)
 • Procese verbale ale etapelor procedurale;
 • O copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
 • O copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare - cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
 • Extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970", în condiţiile în care terenul este intabulat;
 • O copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 • În caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 • Certificat de atestare fiscală emis de către primărie ( în original)
 • Alte documente doveditoare, după caz.

În cazul în care există preemptor interesat, dosarul se completează cu :

 • comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare;
 • acte doveditoare a calităţii de preemptor;
 • proces verbal de afişare a comunicării de acceptare;
 • comunicarea finală;

Dacă nu există preemptori, se va emite adeverinţa de liberă vânzare, care se va trimite în copie la structura teritorială.

Pentru eficientizarea implementării prevedrilor legale se impune respectarea termenelor din Legea nr. 17/2014. Eventualele necorelări cu cele precizate pot atrage respingerea dosarelor.

Dosarul se va depune la Secretariatul DAJ Sibiu, de o persoană competentă din cadrul Primăriei, care va putea  răspunde la eventualele nelămuriri.

 

Copyright © 2019 Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu. Toate drepturile rezervate.